The Untamed

I can stand pain but I can't stand seeing you in pain.

Wei Wu Xian and Lan Wang Ji, two talented disciples of respected clans, meet during cultivation training and accidentally discover a secret carefully hidden for many years. Taking on the legacy of their ancestors, they decide to rid the world of the ominous threat.

Cast

Xiao Zhan

Xiao Zhan

Wei Wuxian

Wang Yi Bo

Wang Yi Bo

Lan Wangji

Wang Zhuocheng

Wang Zhuocheng

Jiang Cheng

Xuan Lu

Xuan Lu

Jiang Yanli

Meng Ziyi

Meng Ziyi

Wen Qing

Liu Haikuan

Liu Haikuan

Lan Xichen

Zhu Zanjin

Zhu Zanjin

Jin Guangyao

Yu Bin

Yu Bin

Wen Ning

Qi Peixin

Qi Peixin

Jin Ling / Jin Rulan

Zheng Fanxing

Zheng Fanxing

Lan Sizhui

Recommendations